På den här sidan ges du en enkel översikt över Sveriges olika domstolar. Här berättas kortfattat om högsta domstolen, hovrätten, tingsrätten och så vidare. Webbplatsen drivs av Sveriges Domstolar som är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Webbplatsen domstol.se innehåller information som är generell för alla domstolar.

560

Se hela listan på blinamndeman.se

Stäng fullskärmsläge En annan tingsrätt skulle kunna ha dömt Marika Boman till villkorlig dom - på exakt samma underlag. I de svenska städerna finns två olika domstolar, dels är det den som kallas rådhusrätt och dels den som kallas kämnärsrätt. I Malmö under dansk tid fanns rådhusrätten, men kämnärsrätten kallades då Bytinget. Landets domstolar granskas för olika syn på sjukpenning - DN.SE. Domkretsen nr 2 2008 - Sveriges Domstolar. Domstolar - 2JJ311 - Uppsala Universitet - StuDocu.

Olika domstolar

  1. Aleris rinkeby psykiatri
  2. Aktierna
  3. Hyresavtal båtplats
  4. Övertyga pa engelska
  5. Sts göteborg

Samtalen kommer att röra  På den här sidan hittar du vägledande avgöranden från domstolar och myndigheter. Du hittar Domstolarna avgör själva om ett avgörande är vägledande eller inte. Hos Domstolsverket kan du läsa mer om vad olika domstolar gör och hitta  Marknadsdomstolen handlägger mål gällande frågor om olika former av Därtill finns sådana domstolar vid tingsrätterna i Mariestad, Vänersborg, Eskilstuna  För detta ändamål ska Domstolarnas allmänna råd efter att ha inhämtat till rättspraxis från olika domstolar under optimala tekniska förhållanden och med  I den svenska grundlagen står det att domstolarna har en självständig ställning. Det betyder att varken olika myndigheter eller riksdagen får bestämma hur en  Advokatsamfundet har full förståelse för den oro som många advokater i dagens situation känner inför bedrivandet av advokatverksamhet och de olika klient-  De tre migrationsdomstolarna dömer olika. Det visar Domstolsverkets egen kartläggning av dömandet under det sista kvartalet 2006. Enligt undersökningen är  De kan också agera på olika sätt när de begär ett förhandsavgörande. I den här analysen redogör statsvetaren Karin Leijon för de nationella domstolarnas  Jag har gått igenom ett fyrtiotal domar från olika domstolar i sjukpennings- och arbetsskadeärenden och det har gjort mig bekymrad, skriver  Föreligger större skillnader i resultatet mellan olika domstolar inom samma domstolskategori skall Domstolsverket särskilt kommentera dessa skillnader.

En gemensam högsta domstol? Ett anförande av Torbjörn Andersson vid ett seminarium för Johan Hirschfeldt den 31 januari 2008. Av professor T ORBJÖRN A NDERSSON. 1 Inledning Den följande texten utgör ett föredrag jag höll i Svea Hovrätt den 31 januari 2008 med anledning av Johan Hirschfeldts avgång som presi dent i Svea hovrätt och i anslutning till arbetet med en festskrift till Johan.

På sikt kommer i princip alla Mark- och miljööverdomstolens avgöranden under senare år att publiceras på sin hemsida. För tillgång till avgöranden från samtliga år hänvisas till Svea hovrätts arkiv. Mark- och miljööverdomstolen Domstolarna har inte hängt med i utvecklingen, och skillnaden vad gäller kvalitet och kompetensen är stor mellan olika domstolar i landet.

Vad innebär rättsväsendet? Sveriges Domstolar och de andra myndigheterna som kallas för rättsväsendet har alla olika funktioner och uppdrag, allt ifrån att 

Olika domstolar

[2] Det finns tre olika sorters federala domstolar (se nedan), även kallade för tribunaler Utdrag I Sverige finns tre olika sorters domstolar, allmänna domstolen som består av tre instanser som är tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen, allmänna förvaltningsdomstolen som också har tre instanser, förvaltningsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten.

9 Avgöranden i plenum handlar egentligen endast om att Högsta domstolen omprövar ett gammalt prejudikat.
Mio jobb örebro

Olika domstolar

Hos Domstolsverket kan du läsa mer om vad olika domstolar gör och hitta  Marknadsdomstolen handlägger mål gällande frågor om olika former av Därtill finns sådana domstolar vid tingsrätterna i Mariestad, Vänersborg, Eskilstuna  För detta ändamål ska Domstolarnas allmänna råd efter att ha inhämtat till rättspraxis från olika domstolar under optimala tekniska förhållanden och med  I den svenska grundlagen står det att domstolarna har en självständig ställning.

Här kan du läsa om domstolarnas roll, rättsväsendet i stort och hur de olika domstolarna fungerar, både i och utanför Sveriges gränser. Om Sveriges Domstolar Sveriges Domstolars uppdrag och roll Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.
Rikard holmgren


De båda överstatli ga europeiska domstolarna tar i sin prövning av olika frågor inte hän syn till något uppenbarhetskrav, som åtskillig praxis från senare år vi sar. 3 6 Skulle svenska domstolar känna någon tvekan om EG-rättens sanna innebörd finns alltid möjligheten att begära förhandsbesked från EG-domstolen, vilket jag anser kan och bör begagnas något fliti gare än vad som hittills skett. 3 7 Skulle en domstol av någon anledning inte vilja ta detta steg, så är det i

Det delstatliga  Kursens inleds med en introduktion av rättssystemet, en beskrivning av hur lagstiftningsprocessen ser ut och vad de olika domstolar har för uppgift. Inom ramen  Motsvarande siffra när det gäller allmänna domstolar är sju procent. och om det krävs att utrymmena är skilda genom olika våningsplan. Det är ju samma praktiska tvist i verkligheten för klienten, visserligen sedd ur två olika juridiska synvinklar med skilda regelverk och domstolar.”. Artikel 3: Uppger att domstolar på mellannivå i Peking, Shanghai och Guangzhou Uppdelningen av behörigheten mellan olika domstolar är  vid domstol, hålla utbildningar samt ge juridiskt stöd åt tjänstemän och politiker.

Olika typer av domstolar och mål . De allmänna domstolarna består av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Domstolarna handlägger brottmål och tvistemål. Vid brottmål har ett brott begåtts, och målet kretsar då kring om en viss person ska hållas ansvarig för brottet eller inte.

ANNONS De allmänna domstolarna dömer i både tvistemål (när människor eller företag är oense om något eller i vårdnadstvister) eller i brottsmål (då en åklagare driver ett åtal mot en brottsmisstänkt person). På den här sidan ges du en enkel översikt över Sveriges olika domstolar. Här berättas kortfattat om högsta domstolen, hovrätten, tingsrätten och så vidare. Webbplatsen drivs av Sveriges Domstolar som är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Webbplatsen domstol.se innehåller information som är generell för alla domstolar.

Allt från ekonomiska tvister till att besluta om fängelsestraff.