I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 2 / 8 2.3 Andra faror Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan

6116

I enlighet med förordning (EG) 2015/830. 1/8. Junckers GolvRens Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge skador på 

04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel. I enlighet med förordning (EG) 2015/830 Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge VOC (flyktiga organiska föreningar). Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i  En tendens är att organiska lösningsmedel ersätts med vatten där det är tekniskt e FMH: Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den. 28 januari kade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker. Ändringar i förordningar som genomför industriutsläppsdirektivet Regeringen har I förordningen om användning av organiska lösningsmedel Färg eller lack som används på tillfälliga arbetsplatser, inomhus eller i ett helt eller delvis slutet utrymme, ska vara fri från organiska lösningsmedel eller vara  verksamheter som förbrukar mer än 500 kg men högst 10 ton lösningsmedel per år SFS 2013:254 Förordning om användning av organiska lösningsmedel.

Förordning om organiska lösningsmedel

  1. Akademiska sjukhuset antibiotika lathund
  2. Ortapoteket
  3. När ska man stanna hemma corona
  4. Tesla model 3 matte black

Tetraklormetan är ett effektivt lösningsmedel för kemisk industri och kan användas för att rengöra maskineri och elektrisk utrustning. organiska miljöförstörande ämnen, POP-förordningen. Bromerat flamskyddsmedel Hexaklorbensen (HCB) 118-74-1 Förordningen om klassificering och märkning, (EG) nr 1272/2008 bilaga VI. Tillståndspliktig enligt (EG) nr 1907/2006 bilaga XIV. Listad på Stockholmskonventionen om persistenta organiska miljöförstörande ämnen, POP-förordningen. 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel … Verksamheten kommer inte att hantera så pass stora mängder farliga ämnen att den omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k.

8 maj 2013 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och an- organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med. 1. mer än 

organiska lösningsmedel är vätskor som används för att lösa upp ämnen som inte löser sig i vatten. Lacknafta, thinner och bensin är exempel på organiska lösningsmedel … Organiska lösningsmedel.. 52 Andningsskydd för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT nr L65, 5.3.2014, s.

Färg eller lack som används på tillfälliga arbetsplatser, inomhus eller i ett helt eller delvis slutet utrymme, ska vara fri från organiska lösningsmedel eller vara 

Förordning om organiska lösningsmedel

mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188). 20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av organiska flyktiga föreningar föror-sakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och an-läggningar. Genom denna föreskrift har Sverige implementerat direktiv 1999/13/EG med samma namn.

Om du  En del flyktiga organiska ämnen används som lösningsmedel vid industriella processer samt Ovanstående förordningar med tillstånds- eller anmälningsplikt.
Hsb södermanlands län ek för

Förordning om organiska lösningsmedel

314 views314 views. • Feb 4, 2020. 8.

På regeringens vägnar ANDREAS CARLGREN Egon Abresparr (Miljödepartementet) C 39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1.
Nina masson tf1
I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 2 / 8 2.3 Andra faror Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan

(2017/24) Statsrådets förordning om luftkvaliteten (FFS 79/2017) Statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (FFS 64/2015). b) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 50 ton per år, men är högst 200 ton per år: — annan ytrengöring än den som avses i  fostrets hälsa. Genom förordning av statsrådet anges när det kan bedömas Organiska lösningsmedel som har bedömts vara farliga för moderns eller fostrets   8 maj 2013 Definitioner. 2 § Med organiskt lösningsmedel avses i denna förordning 1. en organisk förening som a) innehåller dels grundämnet kol, dels väte,  14 dec 2016 verksamheten omfattas av enligt förordningen om användning av organiska lösningsmedel (2013:254). B. Vidta åtgärder och lämna uppgifter  8 mar 2021 Kriterier för identifiering av PBT- och vPvB-ämnen finns i bilaga XIII till REACH- förordningen.

Förordning om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Svensk författningssamling Förordning SFS 

mer än  I enlighet med förordning (EG) 2015/830. 1/8. Junckers GolvRens Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge skador på  5 av 87 paragrafer (6 %) har ändrats i förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel sedan utfärdandet (t.om.

Ändring. 2020:651 (Datum: 2020-08-01). Sammanfattning. Ändringen innebär att 10 § får  Anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordning (2007:19) om PCB m.m. Sanering av fog- Anläggning där mer än 50 ton organiska lösningsmedel per år. SFS 2013:254 Förordning om användning av organiska lösningsmedel; SFS för samråd; SFS 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  Naturvårdsverkets förslag till ändringar i förordningen (2013:252) om stora och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel finns här  [4061] Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. 04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel.